KOP stavební s.r.o. +420 721 800 178

KOP stavební s.r.o.

Zemní a výkopové práce

Naše zemní a výkopové práce jsou důležitou fází v mnoha stavebních projektech a vyžadují pečlivé plánování, technickou dovednost a plnit náročné bezpečnostní pokyny. Používáme různé stroje a technologie, včetně bagrů, nakladačů, buldozerů, válců a geodetických nástrojů, aby se dosáhly požadovaného výsledku a bezpečnosti pracovníků.

Proč si vybrat KOP stavební s.r.o.

Komplexnost služeb

Řešení infrastruktury

Subdododávky

Realizace na klíč

Stabilní tým vlastních zaměstnanců

Realizujeme kompletní zemní a výkopové práce na území ČR i mimo něj.

Kde nejčastěji zasahujeme svými zemními pracemi

Během zemních prací realizujeme

  1. Výkop a vyhloubení: Vytváření jam, výkopů nebo rýh pro základy budov, inženýrské sítě (například kanalizace nebo vodovod), nebo jiné stavební prvky. Toto zahrnuje odstranění půdy nebo skal, aby bylo možné provést následné stavební práce.

  2. Násyp a vyrovnání terénu: Přemisťování a upravování půdy nebo jiných materiálů tak, aby se dosáhlo požadovaného profilu terénu pro daný projekt.

  3. Odvádění vody: Vytváření správných sklonů a drenážních systémů pro odvádění povrchové vody z povrchu staveniště, což může zahrnovat i budování příkopů nebo kanalizace.

  4. Zemní stěny a hráze: Vytváření zemních stěn nebo hrází pro stabilizaci svahů, ochranu před erozí nebo úpravu terénu podle požadavků projektu.

  5. Příprava plochy: Úprava půdy pro instalaci infrastruktury, jako jsou vodovodní a kanalizační potrubí, optické, elektrické kabely nebo komunikační kabely.

  6. Odvážení a nakládání materiálu: Manipulace s materiálem na staveništi, včetně nakládání, přesunu a vykládání zeminy, kamení nebo jiných stavebních materiálů pomocí bagrů, nakladačů nebo jiné těžební techniky.

  7. Kompaktace: Kompresní práce na zemním povrchu nebo násypech za účelem zvýšení jejich stability a pevnosti.

  8. Zemní inženýrství: Specializované technické práce související s geotechnikou, včetně studií půdy, analýz stability svahů a navrhování zemních konstrukcí.

  9. Budování cest a drah: Stavební práce na výstavbě silnic, dálnic, železnic a letištních drah, včetně vyhloubení, násypu, vyrovnávání a pokládání asfaltového nebo betonového povrchu.

  10. Odtěžení hornin: Odstraňování velkých kusů hornin nebo skal z povrchu, což je často nutné při těžbě a dolování.

Zemní a výkopové práce KOP Stavební s.r.o. (3)

Poslední realizace zemních a výkopových prací

Partneři KOP stavební s.r.o.

Reference

S firmou KOP stavební spolupracujeme již 5 rokem na subdodávkách při stavbě teplovodu v Temelíně

ELTE, s.r.o. | Václav Zahradník